Corona Borealis
Julischka vom Elfenberg
Husar vom Elfenberg
DPZ 117787
Minarets Royal Jester
KCR 183170
Round Table Brand Sniff of Frenches
KCSB 3488 BG
Vasahope Court Vogue of  Minarets
KCSB 2635 BG
Biggi vom Elfenberg
DPZ 104685
Verdi v.d. Eller
DPZ/SRR 3214
Ira v.d. Jagersburg
DPZ 92915
Graciella vom Elfenberg
DPZ 113244
Fernando v.Petit Point
VDH/DPZ 109195
Minarets Royal Jester
KCR 183170
Rohene White Lemonade
KCR 154569/71
Biggi vom Elfenberg
DPZ 104685
Verdi v.d. Eller
DPZ/SRR 3214
Ira v.d. Jagersburg
DPZ 92915